OD POCZĄTKU DZIAŁANIA UDZIELILIŚMY
POŻYCZEK PONAD 923 ORGANIZACJOM NA
KWOTĘ PONAD 328 MLN ZŁ

Wiemy, że przedstawiciele sektora organizacji pozarządowych pełnią w Polsce znaczącą rolę – zabierają głos w istotnych kwestiach, dbają o wspólne dobro, stawiają sobie ambitne cele. Dlatego chcemy wspierać ich w realizowaniu śmiałych inicjatyw. Zdajemy sobie sprawę, że czasami na drodze do celów stają przyziemne przeszkody, np. opóźnienia w wypłacie już przyznanych środków. Oferujemy organizacjom pożyczki, bo wiemy, że mądrze ulokowane, potrafią poprawić komfort pracy organizacji, a w efekcie funkcjonowanie fragmentu rzeczywistości, którą organizacja się zajmuje. Oferujemy pożyczki na działalność statutową (nieodpłatną i odpłatną), a także na działalność gospodarczą prowadzoną przez podmioty, których działanie nie jest nastawione na maksymalizację zysku finansowego.

Oferujemy kilka rodzajów pożyczek:

Pożyczki pomostowe, np. na prefinansowanie działań, pozwalające na realizację projektu, zanim organizacja podpisze umowę, otrzyma pierwszą lub kolejną transzę, lub na zakończenie realizacji w oczekiwaniu na refundację poniesionych kosztów.

Pożyczki operacyjne na zachowanie płynności finansowej, np. oczekując na przychody z rozliczenia podatku (1,5%) czy na zaplanowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Pożyczki  inwestycyjne, np. na zakup środka transportu lub sprzętu, remont dachu, wymianę okien, a także na rozwój sprzedaży w ramach działalności odpłatnej lub gospodarczej itp.

Pożyczone środki muszą służyć realizacji celów statutowych. W celu ich uzyskania niezbędne jest precyzyjne wskazanie wiarygodnego źródła spłaty. Oznacza to, że organizacja może zaciągnąć pożyczkę zarówno na działania statutowe, jak i na działalność gospodarczą służącą realizacji jej misji.

OPIS PROCEDUR

DLA KOGO?

Udzielamy pożyczek organizacjom pozarządowym, a więc stowarzyszeniom, fundacjom lub organizacjom kościelnym, a także podmiotom ekonomii społecznej, czyli spółdzielniom socjalnym i przedsiębiorstwom społecznym czy spółkom non-profit. W niektórych przypadkach o pożyczkę mogą ubiegać się także grupy nieformalne.

 

KOSZTY

Od 4 października 2023 r. oprocentowanie pożyczek mieści się w przedziale 12,95% – 18,50% w skali roku i jest ustalane indywidualnie. Oprocentowanie jest stałe przez pierwsze 6 miesięcy. Po tym okresie oprocentowanie może ulec zmianie, jednak jego wysokość nie będzie przekraczać wysokości odsetek maksymalnych umownych, o których mowa w art. 359 §21 K.c.

Odsetki naliczane są dziennie, toteż faktyczny koszt pożyczki liczony jest z chwilą  wyksięgowania środków z konta Funduszu PAFPIO  do momentu zaksięgowania pożyczonej kwoty z powrotem na tym koncie. Warto o tym pamiętać, planując harmonogram spłaty. Koszt odsetek od pożyczki można policzyć za pomocą kalkulatora.

Obliczając koszt pożyczki, należy uwzględnić opłatę administracyjną, która wynosi od 1% do 5% kapitału pożyczanego. Opłatę administracyjną pobieramy w dniu uruchamiania pożyczki, pomniejszając wypłatę kapitału pożyczki.

 

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

Z uwagi na wygodę Klientów staramy się ograniczać biurokrację. Potrzebujemy jedynie podstawowych informacji dotyczących samej pożyczki:

z czego wynika jej potrzeba,
jaka jest jej wysokość,
a także jak i kiedy zamierzają Państwo ją spłacić.

Mogą to Państwo zrobić własnymi słowami lub przy pomocy krótkiego formularza wniosku dostępnego tutaj.  Dodatkowo prosimy o przesłanie  aktualnej wersji statutu oraz sprawozdań finansowych za ostatnie zamknięte dwa lata.

Po akceptacji decyzji o przyznaniu pożyczki do podpisania umowy  potrzebne będzie także uchwała Zarządu Organizacji
o zaciągnięciu pożyczki w Funduszu PAFPIO, z określeniem wysokości tejże pożyczki, podpisana przez wszystkich członków zarządu.

W trakcie analizy przedpożyczkowej możemy prosić o dodatkowe dokumenty, np. budżet na dany rok, umowę z grantodawcą, potwierdzającą możliwość spłaty pożyczki (o ile dotyczy).

Każdą pożyczkę analizujemy indywidualnie, uwzględniając specyfikę danej organizacji i konkretne sytuacje.

JAK SPŁACAĆ?

Pożyczka nie jest dotacją, a zatem trzeba ją spłacić wraz z odsetkami. Znając jednak specyfikę finansowania działań sektora, nie proponujemy sztywnego modelu spłaty, wykazując się tym samym sporą elastycznością i zrozumieniem.

Organizacja sama określa dogodny i realny system spłaty, zależny od tego, kiedy spodziewa się przychodów. Niemniej daty i kwoty spłat uzgodnione i wpisane w umowie pożyczki muszą być przestrzegane! Zwracane środki muszą dotrzeć na konto bankowe Funduszu PAFPIO najpóźniej w dniu wyznaczonym harmonogramem spłat. Jeżeli pojawia się problem ze spłatą, wówczas organizacja – przed datą spłaty określoną harmonogramem – występuje z wnioskiem o restrukturyzację pożyczki, czyli zmianę harmonogramu spłat należności.

Zawsze i bez dodatkowych kosztów można spłacić pożyczkę wcześniej!

Kalkulator odsetek

Dokumenty do pobrania

ŁĄCZNIE POŻYCZYLIŚMY

MLN ZŁOTYCH

LICZBA ORGANIZACJI

LICZBA POŻYCZEK

STAN NA DZIEŃ 31-03-2024

NASI POŻYCZKOBIORCY

LICZBA ORGANIZACJI
49
36
36
44
58
246
9
44
39
77
89
11
67
17
27
72
STAN NA DZIEŃ 31-03-2024

FAQ

1. Jakie są procedury, formalności?

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku?

Okres rozpatrywania wniosku o pożyczkę wynosi ok. 7 - 10 dni roboczych. W tym okresie ma również miejsce wizyta u potencjalnego Pożyczkobiorcy we wcześniej uzgodnionym, dogodnym dla obu stron, terminie.

Na czym polega analiza dokonywana przez Fundusz PAFPIO?

Sprawdzamy dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym. Zadajemy Państwu pytania mające na celu rozwianie wszystkich wątpliwości. Oceniamy realizm przedstawionych przez Państwa planów, ryzyko związane z prowadzonymi projektami oraz realność źródeł spłaty pożyczki.

Czy organizacja dopiero powstała może ubiegać się pożyczkę?

Jest to sytuacja utrudniająca analizę, ponieważ mamy mniejszą możliwość sprawdzenia jakości jej działalności, ale nie stanowi to formalnej przeszkody.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub mała firma może dostać pożyczkę od Funduszu PAFPIO?

Nie. Fundusz PAFPIO wspiera pożyczkami wyłącznie organizacje niedziałające dla zysku.

Czy stowarzyszenia zwykłe lub grupy nieformalne mogą dostać pożyczkę od Funduszu PAFPIO?

Jest to sytuacja nietypowa, ale w niektórych przypadkach takie podmioty mogą dostać pożyczkę.

Jaka jest minimalna/maksymalna kwota pożyczki?

Za minimalną uznajemy kwotę 10 000 zł. Maksymalna kwota pożyczki zależy przede wszystkim od realnej zdolności spłaty organizacji.

2. Jakie są terminy?

Jaki jest najdłuższy możliwy okres trwania pożyczki?

Pożyczki Funduszu PAFPIO mają charakter krótkoterminowy. Staramy się dopasować czas trwania pożyczki do konkretnej sytuacji Pożyczkobiorcy. Standardowo okres pożyczek nie przekracza dwóch lat.

Czy istnieje możliwość „aneksowania” umowy pożyczkowej?

Istnieje możliwość spłacenia pożyczki przed terminem. W takiej sytuacji kwota pożyczki nie jest obciążona opłatą dodatkową, a odsetki naliczane są tylko do momentu faktycznej spłaty kapitału.

Istnieje również możliwość renegocjowania terminu spłaty całości lub części pożyczki. Warunkiem renegocjowania jest wcześniejsza informacja o trudnościach ze spłatą oraz uregulowanie bieżących odsetek. Klient musi też przedstawić przekonujący (sprawdzalny) plan naprawy. W takim przypadku pobieramy opłatę restrukturyzacyjną w wysokości nie większej niż 5% kapitału restrukturyzowanego i sporządzamy aneks do umowy, uwzględniający nowy harmonogram spłat pożyczki.

Jakie są możliwe zabezpieczenia spłaty pożyczki?

Najczęstszym przyjmowanym przez nas zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco opatrzony klauzulą zapłacę bez protestu. Weksel podpisuje osoba upoważniona na mocy statutu do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji i jest to ta sama osoba, która podpisuje Umowę pożyczki. W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy weksle z poręczeniem osobistym osoby wskazanej przez Organizację, która własnym majątkiem gwarantuje spłatę pożyczki.

W przypadku konieczności egzekucji pożyczki na drodze sądowej weksle zostają uzupełnione datą płatności i przystępujemy do ich realizacji do sum odpowiadających zaległemu zadłużeniu w kwocie pożyczki wraz z należnymi odsetkami. W umowie pożyczki zawarta jest deklaracja wekslowa.

Co się dzieje, jeżeli Organizacja nie może spłacić pożyczki?

Organizacja musi spłacić pożyczkę. Zarząd Organizacji jest zobowiązany do wypracowania planu wyjścia z impasu. Staramy się zrozumieć sytuację i rozważamy proponowane przez Klienta rozwiązania. Ale w przypadku niespłacenia pożyczki stosujemy wszystkie metody w celu ściągnięcia należności z zabezpieczenia wekslowego.

3. Jakie są koszty?

Jak kalkulować odsetki?

Kwotę pożyczki należy pomnożyć przez roczną stopę oprocentowania, np. 13,00%, podzielić przez 365 dni, uzyskując w ten sposób kwotę dziennych odsetek, a następnie pomnożyć ją przez liczbę dni trwania pożyczki.

Na przykład:

Organizacja pożycza 20 000 PLN w dniu 1 marca, spłaca 14 lipca. Pożyczka trwa 135 dni. Odsetki wynoszą: [(20 000 x 13,00%) / 365] x 135 = 961,64 PLN


Można też skorzystać z kalkulatora odsetek

Z czego organizacje spłacają odsetki?

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą mogą spłacać odsetki z przychodów z działalności. Te zaś, które jej nie prowadzą, mogą spłacać odsetki np. ze składek członkowskich, z darowizn, z przeprowadzonej zbiórki i in.

CZARNE OWCE

Nie każdej organizacji poszło łatwo ze spłatą pożyczki. Niekończące się rozliczenia, niepewne źródła finansowe, ludzkie błędy, nieszczęścia – to są sytuacje, które znamy. Staramy się je rozumieć i w miarę możliwości uwzględniać, kiedy dochodzi do trudnych rozmów w sprawie kolejnych restrukturyzacji pożyczki. Jest jednak kilka istotnych warunków:  organizacja znajdująca się w tarapatach musi wykazać:

Niestety, wśród organizacji, którym zaufaliśmy, i które skorzystały z zasobów Funduszu PAFPIO, pojawiły się „czarne owce”. To organizacje, które wykazały się nieudolnością, ale przede wszystkim brakiem uczciwości, rzetelności i odpowiedzialności. Ich władze nie podjęły trudu wypracowania planu naprawczego i nie spłaciły zaciągniętych pożyczek. W takich sytuacjach zmuszeni jesteśmy kierować sprawę na drogę sądową, dochodząc swoich wierzytelności ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Uzyskaliśmy prawomocne wyroki sądowe z nakazem zapłaty przeciwko następującym organizacjom
(z pominięciem pożyczkobiorców, od których należność została w pełni wyegzekwowana)

1. Fundacja Stajnia - Siemianowice Śląskie; Krystyna Bielak (poręczycielka). Sądowy nakaz zapłaty z dnia 31.10.2023 na kwotę 138.501,78 zł

2. Stowarzyszenie Monument - Bartoszyce; Paweł Karwowski - prezes (poręczyciel); Agnieszka Karwowska - wiceprezes (poręczycielka). Sądowy nakaz zapłaty z dnia 07.10.2022 na kwotę 117.448,24 zł

3. Akademia Siatkówki KS Częstochowa (poprzednia nazwa: Akademia Siatkówki SPS PANKI) - Częstochowa; Mateusz Szadkowski - prezes (poręczyciel), sądowy nakaz zapłaty z dnia 09.12.2022 na kwotę 51.990,75 zł

4. Stowarzyszenie "Słoneczna Dolina" - Głuchołazy, sądowy nakaz zapłaty z dnia 28.11.2022 na kwotę 17.125,39 zł

5. Fundacja Pomocy Społecznej - Brzeszcze, sądowy nakaz zapłaty z dnia 30.09.2022 na kwotę 38.123,09 zł

6. Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych LORNETKA - Kaniewo, sądowy nakaz zapłaty z dnia 30.12.2021 na kwotę 96.216,37 zł

7. FILAR Spółdzielnia Socjalna - Rawicz, sądowy nakaz zapłaty z dnia 23.09.2021 na kwotę 10.136,67 zł

8. Małopolska Agencja Energii i Środowiska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Kraków, sądowy tytuł egzekucyjny z dnia 31.08.2021 z uznaną wierzytelnością PAFPIO w kwocie 238.125,04 zł.

9. Fundacja Archipelag Innowacji Społecznych - Orneta, sądowy nakaz zapłaty z dnia 18 sierpnia 2020 r. na kwotę 161.121,92 zł

10. Stowarzyszenie Rotunda – Kraków. Z uwagi na postawienie Stowarzyszenia w stan upadłości z dniem 20.04.2017 nieodzyskana wierzytelność opiewa na kwotę 151.874,71 zł.

11. Fundacja Otwarta Sztuka – Warszawa; Jakub Michalski - prezes (poręczyciel), wyrok z dnia 26.05.2022; Anna Wojtoń - członek rady (poręczycielka), sądowy nakaz zapłaty z dnia 4 lipca 2019 r. na kwotę 20.393,63 zł

12. Fundacja im. Stanisława Konarskiego, Warszawa, oraz Złota Jesień Sp. z o.o., Kobylin (poręczyciel), sądowy nakaz zapłaty z dnia 16.06.2017 na kwotę 353.455,58 zł

13. Spółdzielnia Socjalna "TESLA", Łańcut, sądowy nakaz zapłaty z dnia 11.12.2018 na kwotę 138.565,13 zł

14. Spółdzielnia Socjalna "Stawiamy Ślady", Łańcut, sądowy nakaz zapłaty z dnia 23.11.2018 na kwotę 40.515,07 zł

15. Fundacja na rzecz Tolerancji poprzez Międzykulturowe Zrozumienie, Warszawa, sądowy nakaz zapłaty z dnia 14.09.2017 na kwotę 51.863,01 zł

16. Fundacja Zdrowego Stylu Życia „Smakosze”, Środa Wielkopolska; Przemysław Andrzejak (poręczyciel), Anita Wachowiak - prezes (poręczycielka), sądowy nakaz zapłaty z dnia 18.01.2019 na kwotę 79.301,74 zł

17. Fundacja Pozytywnej Edukacji; Dorota Karcz (poręczycielka), Poznań, sądowy nakaz zapłaty z dnia 20.11.2018 na kwotę 8.389,32 zł

18. Fundacja Mam Balans, Warszawa; Marta Herman - prezes (poręczycielka), sądowy nakaz zapłaty z dnia 10.12.2018 na kwotę 96.253,57 zł

19. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, Suwałki, sądowy tytuł egzekucyjny z dnia 05.06.2018 z uznaną przez Sędziego Komisarza w postępowaniu sanacyjnym dłużnika wierzytelnością PAFPIO w kwocie 745.410,96 zł

20. Fundacja "Happy Now"- Poznań; Natalia Kinga Wojak (poręczycielka), Fundacja TODO – Warszawa, sądowy nakaz zapłaty z dnia 13.07.2017 na kwotę 23.757,90 zł

21. Spółdzielnia Socjalna "BATJANKI", Buczkowice; Agnieszka Sowula - prezes (poręczycielka), Karolina Pilarz - wiceprezes (poręczycielka), sądowy nakaz zapłaty z dnia 30.09.2017 na kwotę 39.224,58 zł

22. Spółdzielnia Socjalna "Amaranta", Nowa Sarzyna, sądowy nakaz zapłaty z dnia 03.03.2017 na kwotę 8.602,81 zł

23. Stowarzyszenie Klub Sportowy Giants (Giganci), Wrocław. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 23.07.2014 na kwotę 21.411,57 zł

24. Stowarzyszenie "Beskid Zielony" Lokalna Organizacja Turystyczna, Gorlice; Robert Łętowski - dyrektor biura (poręczyciel). Sądowy nakaz zapłaty z dnia 04.08.2017 na kwotę 98 759,48 zł

25. Polsko-Hiszpańska Fundacja Współpracy i Rozwoju, Warszawa. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 23.08.2016 na kwotę 21.019,18 zł

26. Stowarzyszenie "Kapitał-Praca-Rozwój", Siedlce. Dwa sądowe nakazy zapłaty z dnia 11.08.2016 oraz z dnia 25.01.2017 na łączną kwotę 159.077,70zł

27. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru "ARKA", Wrocław, Sądowy nakaz zapłaty z dnia 11.08.2016 na kwotę 95.834,04 zł

28. Stowarzyszenie - Mazowiecki Leader, Warszawa. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 27.07.2016 na kwotę 37.617,53 zł

29. Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Tureckiej, Warszawa. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 30.09.2015 na kwotę 46.234,12 zł

30. Fundacja im. De Gaulle'a, Wałbrzych. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 11.09.2015 na kwotę 52.463,35 zł

31. Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej "Teatr TrzyRzecze", Białystok. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 04.12.2014 na kwotę 73.520,55 zł

32. Fundacja Ochrony Praw Dziecka "Angel", Gdynia. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 18.11.2014 na kwotę 163.136,61zł

33. Gdyńska Spółdzielnia Socjalna "PROMYK", Gdynia. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 24.04.2012 na kwotę 320.319,35 zł

34. Fundacja Rozwoju Obywatelskiego i Grup Inicjatywnych „FROGI”, Piaseczno. Dwa sądowe nakazy zapłaty przeciwko Fundacji z dnia 29.05.2014 oraz 23.06.2014 na łączną kwotę 339.790,44 zł oraz sądowy nakaz zapłaty przeciwko jej ówczesnemu prezesowi Sławomirowi Głowackiemu (poręczycielowi) z dnia 23.06.2014 na kwotę 208.897,29 zł

35. Fundacja ANIOŁY FILANTROPII, Warszawa, Paweł Bronikowski - prezes (poręczyciel). Sądowy nakaz zapłaty z dnia 23.01.2014 na kwotę 51.969,32 zł

36. Fundacja DOMIN, Warszawa, Sądowy nakaz zapłaty z dnia 19.03.2013 r. na kwotę 146.632,55 zł

37. Stowarzyszenie VERTE, Zielona Góra. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 27,02.2013 r. na kwotę 335.972,60 zł

38. Spółdzielnia Socjalna „Rajski Kęs”, Rajsk. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 17.04.2012 r. na kwotę 7.793,96 zł

39. Spółdzielnia Socjalna „Max Styl”, Poznań. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 11.04.2012 r. na kwotę 19.154,46 zł

40. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „SAMARIA”, Świebodzin. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 17.01.2012 r. na kwotę 72.120,12 zł

41. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "PROMYK" z siedzibą w Gdyni. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 21.12.2011 na kwotę 263 147,38 zł

42. Spółdzielnia Socjalna "CHANCHERI GROUP" z siedzibą w Katowicach, Anna Sobczyk - prezes (poręczycielka). Sądowy nakaz zapłaty z dnia 29.11.2011 na kwotę 52 116,44 zł .

43. Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce z siedzibą w Krakowie. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 18.11.2008 na kwotę 15 148,26 zł

44. Gorzowskie Stowarzyszenie Studentów "GieSS" z siedzibą w Gorzowie; w 2019 r. organizacja zmieniła nazwę na "Pracownia Twórczości Artystycznej”. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 29.11.2011 na kwotę 7 872,90 zł

45. Teart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 27.06.2011 na kwotę 19 374,79 zł

46. Fundacja Misja Chrześcijańska OAZA w Kościerzynie. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 25.07.2007 na kwotę 67 624,58 zł

47. Fundacja Polonia w Warszawie. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 27.11.2006 na kwotę 258 726,08 zł

48. Fundacja "Razem Raźniej", Krosno. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 03.07.2006 r. na kwotę 14.516,03 zł

49. Fundacja Wzajemnej Pomocy „Alternatywa”, Radomsko. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 15.05.2006 na kwotę 62.453,98 zł

50. Fundacja Ziemi Bogatyńskiej - Przyjazne Dłonie, Bogatynia. Nakaz zapłaty z dnia 28.02.2006 r. na kwotę 71.154,83 zł

51. Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych „Dzwonek”, Łęczyca. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 29.11.2005 r. na kwotę 15.224,61 zł

52. Stowarzyszenie Pomocy i Odnowy Miłości, Warszawa. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 17.05.2005 na kwotę 13.344,38 zł

53. Fundacja "Kadry dla Europy", Poznań. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 28.09.2004 r. na kwotę 30.203,97 zł

54. Stowarzyszenie Europejska Izba Arbitrażowa, Wrocław. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 27.08.2004 na kwotę 21.055,35 zł

55. Stowarzyszenie „Nauka – Kultura – Sport”, Białystok. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 06.02.2004 na kwotę 13 795,63 zł

56. Fundacja Wspierania Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Częstochowa. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 23 01.2004 na kwotę 5 718,99 zł

57. Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych Oddział Śląski Katowice. Sądowy nakaz zapłaty z dnia 28.06.2003 na kwotę 39 731,73 zł