Bieżące projekty

Zakończone projekty

Nieodpłatne doradztwo biznesowe i finansowe

W ramach współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ eksperci Funduszu PAFPIO świadczyli nieodpłatne doradztwo   biznesowe i  finansowe dla podmiotów powiatów zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego, łódzkiego-wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego,     opoczyńskiego.

Do korzystania z usług zapraszaliśmy:

 • Osoby indywidualne chcące utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
 • Grupy nieformalne,
 • Podmioty ekonomii społecznej, np. organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, spółki handlowe, które nie są nastawione na zysk, centra integracji społecznej.

Doradztwo świadczone było osobiście w miejscach prowadzenia działalności zainteresowanych podmiotów, w siedzibie Centrum KLUCZ w Łodzi, a także telefonicznie i mailowo.

Więcej na: https://inspro.org.pl/centrumklucz/oferta/dla-regionu/ ,   https://www.facebook.com/byc.i.miec/   ,   http://www.centrumklucz.pl/

Zapisy przyjmowała:
Aleksandra Podkońska, e-mail: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl,  tel. 519 300 647

 

Celem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) było utworzenie w okresie 01.01.2018 r.–31.12.2020 r. 72 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Wartość projektu wynosiła 5.177.860,60 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosił 5.055.460,60 zł.

 

Nieodpłatne doradztwo biznesowe i finansowe

W ramach współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ eksperci Funduszu PAFPIO w latach 2016-2017 świadczyli nieodpłatne doradztwo biznesowe i  finansowe dla podmiotów z Łodzi oraz z powiatów zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego, łódzkiego-wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego.

Doradztwo prowadzone było w ramach projektów  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” oraz „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” , których celem był rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez utworzenie w okresie 01.01.2016–31.12.2017 r.  nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Wartość projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” wynosiła 2.882.260,64 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosił 2.449.921,54 zł.  Wartość projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” wynosiła 3.646.907,60 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosił 3.099.871,46 zł.

„Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego”

Z myślą o organizacjach, które chcą być wiarygodnym partnerem dla administracji czy biznesu, Fundusz PAFPIO wraz z Fundacją PwC byli partnerami Fundacji dla Polski przy realizacji projektu PO KL „Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego.”

Celem projektu był wzrost potencjału Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie standardu finansowego dla aktywnych organizacji pozarządowych, zapewniającego wysoką jakość realizacji zadań publicznych przy współudziale 144 przedstawicieli 72 NGO poprzez działania szkoleniowo-doradcze i upowszechniające w okresie od 1.02.2013 do 30.06.2014 na terenie całej Polski.

Zaplanowane działania koncentrowały się na:
1) podniesieniu kwalifikacji osób zrządzających organizacjami pozarządowymi,
2) wypracowaniu przez organizacje własnych zasad zarządzania finansami,
3) upowszechnianiu w środowisku Trzeciego Sektora przejrzystych zasad zarządzania finansami.

W ramach „Drogowskazu dla NGO”  oferowaliśmy bezpłatnie:

 • 2 przeglądy ksiąg rachunkowych (na rozpoczęcie i zakończenie projektu)
 • cykl 3 szkoleń dotyczących zarządzania finansami
 • 20 godzin zindywidualizowanego doradztwa dla każdej organizacji
 • 2 zjazdy eksperckie poświęcone zasadom zarządzania finansami NGO
 • aktywny udział zespołów organizacji uczestniczących w projekcie w wypracowaniu zasad usprawniających zarządzanie NGO
 • 8 seminariów upowszechniających wypracowane zasady
 • wydanie 2  publikacji upowszechniających
 • dostęp do materiałów i porad na stronie internetowej www.finanse-ngo.pl.

Projekt nr 05.04.02-00-D05/11 „DROGOWSKAZ DLA NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Akademia zarządzania finansami NGO

Projekt „Akademia zarządzania finansami NGO” realizowany był przez Fundusz PAFPIO jako partnera Fundacji dla Polski  w okresie od  1 stycznia 2012 r. do 31 lipca 2013 r.

Celem projektu było  uświadomienie organizacjom pozarządowym, że zarządzanie finansami pomaga w realizacji celów statutowych, bo daje większą gwarancję płynnej realizacji działań. Z kolei sprawozdawczość organizacji to nie tylko konieczność wymagana przepisami prawa, lecz także element wizerunku. Dobrze zaplanowany i regularnie monitorowany budżet pomaga w codziennej pracy, a rzetelne, przejrzyste sprawozdanie finansowe wiele mówi o jakości pracy organizacji.

Projekt miał charakter kompleksowego wsparcia w formie szkoleń, specjalistycznego doradztwa w zakresie zarządzania finansowego, a także – dla wybranych organizacji – coachingu w zakresie prowadzenia sprzedaży w ramach działalności odpłatnej bądź gospodarczej.  Był on skierowany do przedstawicieli 44 organizacji – przedstawicieli organów zarządczych i nadzorczych (4 cykle szkoleniowe), a także koordynatorów projektów (5 cykli szkoleniowych).

Działania podejmowane w ramach projektu to

Projekt nr POKL.05.04.02-00-A98/11 „Akademia zarządzania finansami NGO” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

Projekt TORO trwał od 1 stycznia 2011 r. do 30.04.2013 r. i realizowany był przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Fundusz PAFPIO był jednym z 7 partnerów realizujących działania w projekcie.

 

Celem projektu było zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych w ciągu 24 miesięcy

 

Działania podejmowane w ramach projektu:

 •  wypracowanie modelowego Instrumentu Finansowego
 •  stworzenie Systemu Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć (narzędzie IT)
 •  przygotowanie Wieloletniego Programu Współpracy
 •  wypracowanie Mechanizmu Wsparcia Instytucji Ekonomii Społecznej w prowadzeniu działalności pożytku publicznego

 

Projekt UDA-POKL.07.02.02-14-033/10-00 „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”  był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Profesjonalne zarządzanie finansami a wiarygodny wizerunek NGO

Projekt „Profesjonalne zarządzanie finansami a wiarygodny wizerunek NGO” realizowany był przez Fundusz PAFPIO jako partnera Fundacji dla Polski  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

 

Celem projektu był rozwój kompetencji organizacji w zakresie zarządzania finansowego, a w konsekwencji polepszenie wizerunku organizacji jako wiarygodnego partnera w oczach potencjalnych grantodawców czy instytucji finansowych.

 

Działania podejmowane w ramach projektu:

 • szkolenia,
 • indywidualne doradztwo,
 • indywidualne wizyty studyjne
 • konkurs na działanie promocyjno-fundraisingowe
 • seminarium podsumowujące
 • publikacje
 • portal tematyczny www.finanse-ngo.pl

 

 

Projekt POKL05.04.02·OO-425/10 ,,Profesjonalne zarządzanie finansami a wiarygodny wizerunek NGO” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.