OPIS PROCEDUR

DLA KOGO?

Udzielamy pożyczek organizacjom pozarządowym, a więc stowarzyszeniom, fundacjom lub organizacjom kościelnym, a także podmiotom ekonomii społecznej, czyli spółdzielniom socjalnym i przedsiębiorstwom społecznym czy spółkom non-profit.. W niektórych przypadkach o pożyczkę mogą ubiegać się także grupy nieformalne.

 

KOSZTY

Podstawowym kosztem pożyczki są odsetki. Oprocentowanie pożyczek Funduszu PAFPIO wynosi 12% w skali roku dla pożyczek związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich (tzw. euro-pożyczki). Pozostałe pożyczki oprocentowane są 15% w skali roku.

Odsetki naliczane są dziennie, toteż faktyczny koszt pożyczki liczony jest z chwilą  wyksięgowania środków z konta Funduszu PAFPIO  do momentu zaksięgowania pożyczonej kwoty z powrotem na tym koncie. Warto o tym pamiętać, planując harmonogram spłaty.

Obliczając koszt pożyczki, należy uwzględnić opłatę administracyjną, która wynosi 1% kapitału pożyczanego. Opłatę administracyjną pobieramy w dniu uruchamiania pożyczki, pomniejszając wypłatę kapitału pożyczki.  Całkowity koszt pożyczki można policzyć za pomocą kalkulatora.

 

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

Z uwagi na wygodę Klientów staramy się ograniczać biurokrację. Dlatego nie  wymagamy wypełniania skomplikowanego  formularza wniosku o pożyczkę. Prosimy własnymi słowami krótko opisać działania Organizacji, wyjaśnić, skąd wynika Państwa potrzeba pożyczki i jaka jest jej wysokość, a także jak i kiedy zamierzają Państwo ją spłacić oraz jakie mają Państwo „plany awaryjne”, jeśli pierwotnie planowane źródło spłaty by zawiodło. Razem z opisem prosimy o przesłanie niżej wymienionych dokumentów, które pozwolą nam ocenić Organizację:

Rejestrowe:

- odpis aktualnego statutu (wydany przez sąd rejestrowy)

- NIP

- REGON

 

Finansowe:

- bilans, rachunek wyników (zysków i strat) wraz z informacją dodatkową  za ostatnie pełne dwa lata

- dokument pokazujący sposób finansowania się organizacji w roku bieżącym oraz w okresie trwania pożyczki (aktualny budżet / plan finansowy)

 

Inne:

- umowa z grantodawcą, potwierdzająca możliwość spłaty pożyczki (o ile dotyczy)

- decyzja Zarządu w formie uchwały o zaciągnięciu pożyczki w Funduszu PAFPIO, z określeniem wysokości tejże pożyczki, podpisana przez wszystkich członków zarządu.

 

W trakcie analizy przedpożyczkowej możemy prosić o dodatkowe dokumenty. Każdą pożyczkę analizujemy indywidualnie, uwzględniając specyfikę danej organizacji i konkretne sytuacje.

Jeśli wygodniej jest Państwu korzystać z formularza wniosku o pożyczkę z sugerowanymi do wypełnienia polami, to można go pobrać tutaj.

 

JAK SPŁACAĆ?

Pożyczka nie jest dotacją, a zatem trzeba ją spłacić wraz z odsetkami. Znając jednak specyfikę finansowania działań sektora, nie proponujemy sztywnego modelu spłaty, wykazując się tym samym sporą elastycznością i zrozumieniem.

Organizacja sama określa dogodny i realny system spłaty, zależny od tego, kiedy spodziewa się przychodów. Niemniej daty i kwoty spłat uzgodnione i wpisane w umowie pożyczki muszą być bezwzględnie przestrzegane! Zwracane środki muszą dotrzeć na konto bankowe Funduszu PAFPIO najpóźniej w dniu wyznaczonym harmonogramem spłat. Jeżeli pojawia się problem ze spłatą, wówczas organizacja – przed datą spłaty określoną harmonogramem - występuje z wnioskiem o restrukturyzację pożyczki, czyli zmianę harmonogramu spłat należności.

Zawsze i bez dodatkowych kosztów można spłacić pożyczkę wcześniej!