FAQ

1. Jakie są procedury, formalności?

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku?

Okres rozpatrywania wniosku o pożyczkę wynosi ok. 7 - 10 dni roboczych. W tym okresie ma również miejsce wizyta u potencjalnego Pożyczkobiorcy we wcześniej uzgodnionym, dogodnym dla obu stron, terminie.

Na czym polega analiza dokonywana przez Fundusz PAFPIO?

Sprawdzamy dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym. Zadajemy Państwu pytania mające na celu rozwianie wszystkich wątpliwości. Oceniamy realizm przedstawionych przez Państwa planów, ryzyko związane z prowadzonymi projektami oraz realność źródeł spłaty pożyczki.

Czy organizacja dopiero powstała może ubiegać się pożyczkę?

Jest to sytuacja utrudniająca analizę, ponieważ mamy mniejszą możliwość sprawdzenia jakości jej działalności, ale nie stanowi to formalnej przeszkody.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub mała firma może dostać pożyczkę od Funduszu PAFPIO?

Nie. Fundusz PAFPIO wspiera pożyczkami wyłącznie organizacje niedziałające dla zysku.

Czy stowarzyszenia zwykłe lub grupy nieformalne mogą dostać pożyczkę od Funduszu PAFPIO?

Jest to sytuacja nietypowa, ale w niektórych przypadkach takie podmioty mogą dostać pożyczkę.

Jaka jest minimalna/maksymalna kwota pożyczki?

Za minimalną uznajemy kwotę 10 000 zł. Maksymalna kwota pożyczki zależy przede wszystkim od realnej zdolności spłaty organizacji.

2. Jakie są terminy?

Jaki jest najdłuższy możliwy okres trwania pożyczki?

Pożyczki Funduszu PAFPIO mają charakter krótkoterminowy. Staramy się dopasować czas trwania pożyczki do konkretnej sytuacji Pożyczkobiorcy. Standardowo okres pożyczek nie przekracza dwóch lat.

Czy istnieje możliwość „aneksowania” umowy pożyczkowej?

Istnieje możliwość spłacenia pożyczki przed terminem. W takiej sytuacji kwota pożyczki nie jest obciążona opłatą dodatkową, a odsetki naliczane są tylko do momentu faktycznej spłaty kapitału.

Istnieje również możliwość renegocjowania terminu spłaty całości lub części pożyczki. Warunkiem renegocjowania jest wcześniejsza informacja o trudnościach ze spłatą oraz uregulowanie bieżących odsetek. Klient musi też przedstawić przekonujący (sprawdzalny) plan naprawy. W takim przypadku pobieramy opłatę restrukturyzacyjną w wysokości nie większej niż 5% kapitału restrukturyzowanego i sporządzamy aneks do umowy, uwzględniający nowy harmonogram spłat pożyczki.

Jakie są możliwe zabezpieczenia spłaty pożyczki?

Najczęstszym przyjmowanym przez nas zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco opatrzony klauzulą zapłacę bez protestu. Weksel podpisuje osoba upoważniona na mocy statutu do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji i jest to ta sama osoba, która podpisuje Umowę pożyczki. W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy weksle z poręczeniem osobistym osoby wskazanej przez Organizację, która własnym majątkiem gwarantuje spłatę pożyczki.

W przypadku konieczności egzekucji pożyczki na drodze sądowej weksle zostają uzupełnione datą płatności i przystępujemy do ich realizacji do sum odpowiadających zaległemu zadłużeniu w kwocie pożyczki wraz z należnymi odsetkami. W umowie pożyczki zawarta jest deklaracja wekslowa.

Co się dzieje, jeżeli Organizacja nie może spłacić pożyczki?

Organizacja musi spłacić pożyczkę. Zarząd Organizacji jest zobowiązany do wypracowania planu wyjścia z impasu. Staramy się zrozumieć sytuację i rozważamy proponowane przez Klienta rozwiązania. Ale w przypadku niespłacenia pożyczki stosujemy wszystkie metody w celu ściągnięcia należności z zabezpieczenia wekslowego.

3. Jakie są koszty?

Jak kalkulować odsetki?

Kwotę pożyczki należy pomnożyć przez roczną stopę oprocentowania, np. 13,00%, podzielić przez 365 dni, uzyskując w ten sposób kwotę dziennych odsetek, a następnie pomnożyć ją przez liczbę dni trwania pożyczki.

Na przykład:

Organizacja pożycza 20 000 PLN w dniu 1 marca, spłaca 14 lipca. Pożyczka trwa 135 dni. Odsetki wynoszą: [(20 000 x 13,00%) / 365] x 135 = 961,64 PLN


Można też skorzystać z kalkulatora odsetek

Z czego organizacje spłacają odsetki?

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą mogą spłacać odsetki z przychodów z działalności. Te zaś, które jej nie prowadzą, mogą spłacać odsetki np. ze składek członkowskich, z darowizn, z przeprowadzonej zbiórki i in.