PAFPIO poszerza ofertę

Zapraszamy do skorzystania z nowej usługi – audytu instytucjonalnego organizacji pozarządowych.

– Coś w organizacji nie działa, ale nie do końca wiadomo, co.

– Pracownicy dobrze pracują, ale nie są już tak zmotywowani, jak kiedyś.

– Przydałaby się jakaś zmiana, ale od czego właściwie zacząć?

Jeśli te i podobne kwestie zaczynają nurtować zarząd, wówczas warto pomyśleć o audycie własnej organizacji. Audyt ten to analiza luk instytucjonalnych w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Może dotyczyć zarządzania ludźmi i stylu przywództwa poprzez kwestie organizacji pracy, zarządzania finansami czy wreszcie zarządzania wizerunkiem.

Audyt kończy się przekazaniem organizacji pisemnego raportu, zawierającego diagnozę sytuacji i rekomendacje w zakresie dalszych działań.

2018-04-25

Zmiany w statucie stowarzyszenia

Do 20 maja 2018 r. stowarzyszenia muszą dostosować zapisy w swoim statucie do zmian wynikających ze znowelizowanej Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (weszła w życie w maju 2016 r.)

Jedna ze zmian daje możliwość członkom zarządów stowarzyszenia pobierania wynagrodzeń za pełnioną funkcję. Jeśli organizacja podejmie uchwałę o wypłacie wynagrodzeń, informacja o tym musi znaleźć się w statucie. I co za tym idzie powołać pełnomocnika lub wyznaczyć osobę z organu nadzoru, która będzie podpisywała umowy z członkami zarządu.

Kolejna kwestia dotyczy oddziałów terenowych – w statucie muszą zostać określone warunki, na jakich oddział terenowy może uzyskać osobowość prawną (o ile statut daje taką możliwość). Ponadto nowe prawo dookreśla, że oddział terenowy działa na podstawie statutu jednostki głównej w zakresie i w sposób określony w statucie, a majątek po jej likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia.

Z kolei stowarzyszenia zwykłe mają czas do 20 maja 2018 r. na zgłoszenie wpisu do ewidencji w organie nadzoru. Zaniechanie będzie groziło rozwiązaniem.

2018-03-26

Zmiany w sprawozdaniu finansowym organizacji

Od tego roku organizacja ma możliwość skorzystania z nowego wzoru sprawozdania finansowego dedykowanego właśnie organizacjom pozarządowym (załącznik nr 6 do Ustawy o rachunkowości).

Jest to istotna zmiana jakościowa – od teraz bowiem formularz rachunku zysków i strat (z rachunkiem wyników pożegnaliśmy się ostatecznie w 2014 r.) wyodrębnia przychody z działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej oraz pozostałej statutowej,
a w dalszej części – z gospodarczej; analogiczny podział występuje po stronie kosztów. Ułatwia to zatem i samej organizacji,
i analizującym sprawozdanie dostęp do informacji o jej strukturze finansowej.

Kolejna istotna zmiana to większe niż do tej pory wymagania odnośnie do Informacji dodatkowej, gdzie załącznik precyzyjnie punktuje, jakie informacje powinna zawierać (np. struktura zrealizowanych przychodów, struktura zrealizowanych kosztów, informacje o przeznaczeniu środków z 1%, o ile dotyczy to danej organizacji).

Tym samym wzory sprawozdań dla jednostek małych i mikro wychodzą z użycia. Wszystko to ma uczynić finanse organizacji bardziej przejrzystymi.

2018-01-30